הזית ביהדות

מה הזית במקורות היהודיים

ייצור הזית אחד משבעת המינים בהם השתבחה ארצנו, הוא מעצי הפרי הראשונים שתורבתו ע"י האדם והיה בין העצים הנפוצים בארץ ישראל בעת העתיקה.
ארץ ישראל הייתה אחד המרכזים הראשונים והחשובים ביותר לגידול הזית עוד לפני כיבוש הארץ ע"י בני-ישראל, כנאמר בספר דברים: "והיה כי הביאך ה' אלקיך לארץ אשר נשבע לאבותיך אברהם יצחק ויעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת ובורות חצובים אשר לא חצבת וזיתים אשר לא נטעת"
(דברים פרק ו' פסוקים י'-יב'). כבר משחר ההיסטוריה ידע האדם להעריך ולהוקיר את תכונותיו הנפלאות של עץ הזית, פירותיו והשמן העצור בתוכו היה יותר מסתם מזון. הם שימשו בחיי עם ישראל לא רק למאכל למאור ולרפואה אלה גם לפולחן דתי ולטקסי המשיחה. בין האזורים והמקומות שנודעו בארץ בזיתיהם המשובחים מוזכרת נחלת שבט אשר בהרי הגליל שהתברכה בשפע זיתים ושמן.

על דגל שבט אשר צוייר עץ זית על יסוד ברכתו של אברהם אבינו "מאשר שמנה לחמן והוא יתן מעדני מלך"
(בראשית מט' פסוק כ'). משה רבינו בברכתו לנשיאי השבטים מזכיר את אשר "ולאשר אמר: ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו" (דברים לג' פסוק כ"ד). מוסיפים על כך חז"ל זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעיין (בבלי מנחות פ"ה).

גם היום הגליל התחתון והמערבי מכוסים בכרמי זיתים משובחים והבקעה המזרחית לעכו נקראת: בקעת בית הכרם – על שום כרמי הזיתים הרבים שבה. לבניית בית המקדש ולארמון קיבל שלמה המלך מחירם מלך צור עצי ארזים, ברושים וזהב בתמורה נתן המלך שלמה לחירם "20,000 כר מכולות לביתו ועשרים כר שמן כתית כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה
(מלכים א' ה ' כ"ה').
לא רק שמן בתמורה לזהב נתן שלמה המלך לחירם אלה חבל ארץ שלם. "חירם מלך צור נשא את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל ויקרא להם ארץ כבול" (מלכים א' פרק ט פסוק יג') ארץ כבול בגליל המערבי ידוע גם היום בשפעת עצי הזית שבו, נמצאו שרידי מצודה פינקית ובתי בד מתקופת שלמה המלך, ועל זה נאמר: "ארץ זית יצהר" (מלכים ב' יח' פסוק ל"ב).

על תפוצת הזיתים וחשיבותם הרבה מעידה שדוד המלך מינה שרים מיוחדים על הזיתים ועל אוצרות השמן, "ועל הזיתים והשיקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אוצרות השמן יואש" (דברי הימים א' כז-כ"ח) חיזוק לדברים אלו ניתן בדברי שמואל הנביא: "את שדותיכם ואת כרמיכם וזיתכם הטובים מכך" (שמואל א' פרק ח' פסוק י"ד ) רחבעם מלך יהודה שביצר את ממלכתו הקים מבצרים ומחסני חירום במבואות יהודה, "ויחזק את המצודות ויתן בהם נגידים ואוצרות מאכל ושמן ויין "(דברי הימים ב' פרק י"א פסוק יא'). בתקופת מלכות ישראל ויהודה נמצאו שרידים של למעלה ממאה בתי בד עתיקים עם משקולות של 400 ק"ג כל אחד עם בורות איגון מרכזי שמעליו יש מצה של סחיטה, מתקן כזה אפיין את מרכז הארץ ודרומה ונקרא טיפוס דרומי, על פי מספרם הרב של בתי הבד ניתן לשער שבמקום התפתחה תעשיית שמן שהתפתחה עם השלום האשורי.

השמן היה מיועד ליצוא למצרים כפי שמזוכר במקרא " "ושמן למצרים יובל " (הושע יב' ב' ) בימי בית שני הגיע גידול הזיתים לשיאו והיה לענף מרכזי בכלכלת הארץ. שיטות העיבוד שהונהגו בארץ שימשו דוגמא למגדלי הזיתים ברומא, יוון וצפון אפריקה.

ממקורות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגים מהגליל והגולן עולה כי עד לתקופה החשמונאית לא תפס שמן הזית מקום חשוב ביצור החקלאי של הגליל, עיקר התעשיה היה ביהודה ובפלשת, כדוגמא: המושבה הצידונית במרשת – בית גוברין. רק עם כיבוש הגליל והגולן ע"י החשמונאים והעברת תושבים מיהודה לגליל עבר הידע של הפקת שמן הזית, גידול הזיתים ויצור השמן נקלטו היטב באדמות הסלעיות של הגליל והגולן כנאמר: "וינקנו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור " (דברים לב' יג') 

בתקופה הרומית המאוחרת לאחר מרד בר כוכבא ולחורבנו של הישוב ביהודה, למרות המלחמה הקשה וההרס הרב שנגרם לעצי הזית שהיה מקור פרנסתם העיקרי של הישוב היהודי בגליל, רב יונתן אלעזר מדגיש את סגולות תושבי הארץ "שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, זה לגפנים וזה לתאנים. (שבת פ"ה פס' עא).

חקלאי הגליל היהודים שהכירו את תנאי הקרקע והאקלים העמידו במרכז פעילותם את תעשיית שמן הזית.
כשרות שמן הזית נודעה חשיבות רבה בעיני היהודים בחוץ לארץ מה שהפך אותו לענף יצוא ראשון במעלה.
רב שמעון בר יקים מתאר את שיקום כרמי הזיתים: "בראשונה לא היו זיתים מצויים שבה אדריאנוס הרשע וחרב את כל הארץ אבל עכשיו הזיתים מצויים" (ירושלמי 100 כעא)
אגדות רבות נרקמו סביב שמן הזית, רבי אלעזר בן שמעון מעמיד את עונייה של הארץ מול עושרו של הגליל הבא לו משמן הזית, "נוח לא לאדם לגדל לגיון של זיתים בגליל ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל" (בראשית רבה כוע 901 ).

  • הדגן התירוש והיצהר היו מרכיבים מרכזיים בפולחן הקדום של מרחב המזרח התיכון ומאוחר יותר שימשו גם בפולחני שאר דתות העולם.
  • ארבעה מתוך שבעת המינים ממלאים תפקיד חשוב בכלכלת ארץ ישראל: החיטה, השעורה הגפן והזית. והכינויים בתנ"ך: דגן, תירוש ויצהר.
  • בשל חשיבותם שובצו בפרשיות: והיה אם שמע תשמעו וכו' ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך .(דברים יא' יג-יד).
  • בימי בית המקדש היו מקריבים על המזבח מנחה של סולת בלולה בשמן, ובנוסף היו מביאים נסך , דגן – זה סולת , יצהר- זה שמן , תירוש זה – יין.
  • הגמרא מעבירה אלינו מסורת בשם רבי יוחנן, ריש לקיש ורבי אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על האדם ועכשיו שאין בית מקדש קיים שולחנו של אדם מכפר עליו. (מנחות דך צז').
  • יצוג סימלי של היבולים נמצא על שולחן ערב שבת, החלות מיצגות את הדגן, היין את התירוש ונרות השמן את היצהר.
  • עבור שבעת המינים אשר השתבחה בהם הארץ, הזמן שבין פסח לשבועות הוא בעל משמעות רבה.

אז נפתחים פרחי הזית, הגפן, הרימון והתמר.בזמן קדם היתה המשיחה בשמן נפוצה וסימלה חיי שמחה ותענוגות, הימנעות ממשיחת שמן היתה סימן של צער ואבלות, יעקב אבינו מקדש בשמן את המציבה שהקים בבית אל "ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה" (בראשית כח' יח')בבחירת אהרון ובניו לכהנים נצטווה משה "ולקחת את שמן המשיחה ויצקת על ראשו ומשחת אותו"( ספר שמות כט')כלי המשכן נתקדשו גם הם ע"י משיחתם בשמן "ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקידשת אותו ואת כליו" ( שמות מ') כשבני ישראל המליכו עליהם מלך, הם משחו אותו בשמן "ויקח שמואל את קרן השמן וימשוח אותו בקרב אחיו ותצלח רוח ה' על דוד " (שמואל א טז' יג)משיחה בשמן הקודש מסמלת שהמלך הוא בחירתו של אלוקי ישראל "משיח ה' הוא" (שמואל א' כד' ו')זה גם מקור המילה משיח – כתואר המציין אדם המורם ונבדל מהעם כמו כהן, מלך, נשיא או רב גדול. " הרימותי בחור מעם, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו" (תהילים פ"ט כ' כא')

לסיום, הזית בסמלים: עץ הזית בשלמותו, ענפי הזית, פירותיו משמשים בסמלים ובביטויים.
כמו: ארץ זית שמן (ספר דברים) ארץ זית יצהר (ספר מלכים ב').
עם ישראל משול לזית, זית רענן יפה פרי טהור קרא ה' שמך (ספר ירמיהו).
דוד המלך מדמה עצמו לזית "ואני כזית רענן בבית אלוקים פתחתי בחסדי אלוקים לעולם ועד (ספר תהילים).

הסמל הרשמי של מדינת ישראל הוא: מנורה בעלת שבעה קנים מעוטרת בשני צדדיה בענפי זית ומתחת למנורה השם: ישראל, המנורה והזית לקוחים מחזון הנביא זכריה "ויאמר אלי מה אתה רואה? ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעת נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה… לאמור לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות" (זכריה ד' ב-ו)

Emblem_of_Israel
עלי זית ומנורה (בה שימש שמן הזית)